Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Wersja 6-12-19

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i bezpieczeństwa (Polityka prywatności) wyjaśnia, w jaki sposób Administratorzy danych, Podmioty przetwarzające dane i Podwykonawcy przetwarzający dane i/lub właściciele i operatorzy niniejszej witryny internetowej (określani w niniejszej Polityce prywatności również jako „my” lub „nas”), odpowiednio do zakresu swoich obowiązków, roli i uprawnień, gromadzą i mogą wykorzystywać informacje na temat użytkownika podane przez niego we wstępnym kwestionariuszu zamieszczonym na tej witrynie internetowej, a także wyjaśnia działania podejmowane w celu ułatwienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa tych informacji. Niniejsza polityka NIE DOTYCZY informacji gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej, które w żaden sposób nie identyfikują użytkownika, na przykład pozyskiwanych w formie zbiorczych informacji o grupach (a nie o pojedynczych osobach), które możemy wykorzystać do pokazania prawdopodobnych trendów lub grup geograficznych.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony i zapewnienia poufności danych i/lub gdy wymagają tego inne elementy umowy, zapewniamy poszczególnym użytkownikom możliwość egzekwowania wszystkich obowiązujących praw do informacji w odniesieniu do ich danych osobowych, które użytkownik może przekazać za pośrednictwem tej strony internetowej, w tym, w szczególności, prawa dostępu i korekty, prawa do złożenia skargi, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, złożenia wniosku o usunięcie danych, wprowadzenia ograniczeń co do warunków, pod jakimi możliwe jest przetwarzanie danych oraz złożenia wniosku o przekazanie informacji i doprecyzowanie kategorii danych gromadzonych i przesyłanych w trakcie użytkowania tej strony internetowej.

Korzystając ze wstępnego kwestionariusza wyrażasz zgodę na praktyki dotyczące danych opisane w niniejszym oświadczeniu. Prosimy nie korzystać ze wstępnego kwestionariusza, jeśli nie zgadzasz się z warunkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzone informacje

W celu ustalenia, czy wstępnie kwalifikujesz się do badania klinicznego, dla którego identyfikujemy potencjalnych pacjentów, lub w celu zidentyfikowania ośrodka badawczego w Twojej okolicy, możemy poprosić Cię o przekazanie nam informacji na temat Twojej osoby.

Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny i/lub numer telefonu, jak również określone inne dane osobowe, w tym ograniczone informacje zdrowotne niezbędne do ustalenia, czy kwalifikujesz się do udziału w tym badaniu klinicznym. Będziemy prosić wyłącznie o podanie informacji dotyczących zdrowia i innych danych osobowych istotnych dla tego badania klinicznego.

Przechowywanie informacji

Zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, które wykorzystują technologię kolejnej generacji zaprojektowaną w celu utrzymywania bezpiecznego środowiska. Podejmowane są uzasadnione kroki w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi, wykorzystaniu oraz modyfikacji danych osobowych, nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa takich informacji. Prosimy pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub w formie elektronicznej nie jest w 100% bezpieczna.

Dostęp do informacji

Twoje dane zostaną przekazane do wybranego przez Ciebie ośrodka badawczego, jeżeli zostanie ustalone, że możesz kwalifikować się do udziału w badaniu klinicznym, którym wyraziłeś(-aś) zainteresowanie. Dostęp do nich może być również częściowo możliwy dla kontrahentów i koordynatorów ds. kontaktu pracujących bezpośrednio z ośrodkami biorącymi udział w badaniu klinicznym. W każdym przypadku, do posługiwania się danymi dopuszczone będą wyłącznie upoważnione osoby, które przeszły szkolenie w zakresie środków bezpieczeństwa i przestrzegania zasad postępowania z danymi osobowymi.

Ujawnianie informacji

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione, jeśli będzie to wymagane przez prawo i w zakresie określonym przez prawo, nakaz sądowy lub przez inne organy rządowe; mogą one być wykorzystywane lub ujawniane w konkretnych celach, w których są gromadzone i które są przewidziane przepisami prawa. Jak wspomniano powyżej, Twoje dane kontaktowe i inne dane osobowe (o ile zostaną przez Ciebie przekazane w zatwierdzony przez Ciebie sposób) zostaną przesłane do wybranego przez Ciebie ośrodka badawczego uczestniczącego w badaniu, jeżeli zostanie ustalone, że kwalifikujesz się do udziału w badaniu klinicznym. Dzieje się tak automatycznie po przesłaniu przez Ciebie informacji; strona internetowa wstępnego kwestionariusza automatycznie poinformuje ośrodek badawczy o Twoim zainteresowaniu uczestnictwem w badaniu klinicznym za pośrednictwem poczty e-mail i/lub bezpośredniego transferu danych.

Nasze witryny internetowe mogą również korzystać z Google Analytics w celu gromadzenia informacji na temat tego, ilu jest odwiedzających, z jakiego obszaru geograficznego pochodzą, oraz jak korzystają z naszych witryn internetowych. Wyniki pomagają nam ulepszyć oferowane usługi. Żadne dane uzyskane przez nas za pośrednictwem Google Analytics nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości i nie są przekazywane do Google.

Należy pamiętać, że choć niniejsza Polityka prywatności reguluje proces zbierania Twoich danych osobowych za pośrednictwem obsługiwanej przez nas strony ze wstępnym kwestionariuszem, w przypadku przekazania Twoich danych osobowych innym podmiotom (zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności) nie są one już objęte niniejszą Polityką prywatności; są one jednak chronione przy pomocy zasad i praktyk poszczególnych ośrodków badawczych biorących udział w badaniu oraz obowiązujących przepisów i jurysdykcji.

Poza wykorzystywaniem i przekazywaniem wyżej wymienionych informacji żadne dane osobowe nie są sprzedawane ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób niż zgodnie z opisanymi tutaj warunkami.

Zachowanie informacji

Wszystkie posiadane przez nas informacje będą przechowywane na naszych zabezpieczonych serwerach aż do zakończenia badania. Po zakończeniu badania wszystkie potencjalne informacje o pacjentach, które zostały przesłane w ramach przesiewowego procesu online, zostaną zniszczone, o ile zachowanie tych danych nie zostanie zatwierdzone przed ich przesłaniem.

Korzystanie z plików cookie

Nasze strony internetowe i/lub strony wstępnego kwestionariusza wykorzystują sesyjne pliki cookie, stanowiące informacje lub identyfikatory, które serwer internetowy przesyła do Twojego komputera, gdy uzyskujesz dostęp do naszych witryn internetowych. Sesyjne pliki cookie są wysyłane po wejściu na naszą stronę internetową, aby zapewnić dodatkową funkcjonalność i łatwość użytkowania w trakcie wypełniania formularzy. Używane przez nas rodzaje sesyjnych plików cookie zazwyczaj wygasają po wylogowaniu lub wkrótce po wylogowaniu. W żadnym przypadku nie stosujemy ani nie umieszczany na urządzeniu użytkownika stałych ani bezterminowych plików cookie.

Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej akceptujesz korzystanie z plików cookie zgodnie z celami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie z sesyjnych plików cookie, nie należy korzystać z tej strony internetowej. Możesz również zarządzać plikami cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie, prosimy odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, a następnie wybrać „Jak kontrolować/usuwać pliki cookie” i postępować zgodnie z instrukcjami przeglądarki.

Usuwanie informacji

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych z naszej bazy danych przed ich ostatecznym zniszczeniem. Jeżeli informacje zostały już przekazane do ośrodka badawczego, należy skontaktować się bezpośrednio z ośrodkiem w celu usunięcia wszystkich przekazanych mu informacji z jego bazy danych.

Aby zażądać zniszczenia Twoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy danych, prosimy wysłać e-mail na adres - Privacy@xfactoradvertising.com.

(Prosimy podać swoje imię i nazwisko, nazwę badania oraz przybliżoną datę wstępnego zakwalifikowania się do badania).

Wszystkie prośby związane z egzekwowaniem praw do informacji, udzieleniem dostępu do danych, przekazaniem informacji o gromadzonych kategoriach danych albo składane skargi prosimy kierować do naszego inspektora ds. ochrony danych:

  • pocztą elektroniczną Data.Privacy@xfactoradvertising.com
  • faksem, na numer to 503-235-6572, do wiadomości: Inspektor ds. ochrony danych;
  • pocztą tradycyjną na adres: 4242 SE Milwaukie Ave., Portland Oregon 97202

*Prosimy podać swoje imię i nazwisko, nazwę badania oraz przybliżoną datę wstępnego zakwalifikowania się do badania.

Przepisy dotyczące ochrony danych/informacji

Przestrzegamy zasad Tarczy Prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Zobowiązaliśmy się do traktowania wszystkich danych osobowych otrzymanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) przy poszanowaniu ram Tarczy Prywatności, zgodnie z obowiązującymi zasadami tej Tarczy. Aby dowiedzieć się więcej na temat ram Tarczy Prywatności, odwiedź stronę Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dedykowaną Tarczy Prywatności znajdującą się pod adresem https://www.privacyshield.gov

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymujemy a następnie przekazujemy wynajętym i upoważnionym podmiotom zewnętrznym na opisanych tutaj zasadach. Zobowiązujemy się przestrzegać Zasad Tarczy Prywatności w zakresie dalszego przekazywania danych osobowych z UE.

Przestrzeganie warunków przez niezależne podmioty przetwarzające dane

W niektórych przypadkach operatorzy niniejszej strony internetowej mogą niekiedy zostać wynajęci przez Administratorów danych w ich imieniu, w celu niezależnego przetworzenia i przesłania danych dostarczonych przez użytkownika w trakcie użytkowania wstępnego kwestionariusza na tej stronie internetowej. Niezależnie od warunków i mechanizmów kontrolnych opisanych powyżej, będąc wynajętymi i zdefiniowanymi Podmiotami przetwarzającymi dane, zobowiązujemy się przetwarzać dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), Zasadami Tarczy Prywatności i innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych a także rozstrzygać skargi dotyczące gromadzenia przez nas albo wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Osoby z Unii Europejskiej pragnące wnieść zapytania bądź skargi dotyczące naszej polityki odnośnie Tarczy Prywatności powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z nami korzystając z jednej z metod podanych w punkcie zatytułowanym „Usuwanie informacji” w niniejszej Polityce prywatności.

Zmiany/aktualizacje polityki

Nasza Polityka prywatności jest regularnie weryfikowana w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich Danych osobowych. Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w naszej Polityce prywatności, aktualizując ją stosownie do bieżących standardów branżowych i zgodnie z wymogami prawa. Data ostatniej aktualizacji znajduje się na górze strony. Prosimy o okresowe odwiedzanie tej strony i sprawdzanie, czy posiadasz aktualne informacje na temat naszej Polityki prywatności.

Korzystając z niniejszej strony internetowej badania klinicznego, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz warunki określone w niniejszej Polityce prywatności i bezpieczeństwa.

X Factor Advertising - 4242 SE Milwaukie Ave. Portland, OR 97202