Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZABEZPEČENÍ

Revize 6-12-19

Zásady ochrany osobních údajů

Tato zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení (dále jen zásady ochrany osobních údajů) vysvětlují, jak správci údajů, zpracovatelé údajů a podřízení zpracovatelé a/nebo vlastníci a provozovatelé těchto webových stránek (v těchto Zásadách ochrany osobních údajů také označovaní jako „my“ nebo „nás“), v rámci své příslušné definice, role a oprávnění, shromažďují a mohou používat informace o vás, které poskytujete ve vstupním dotazníku na těchto webových stránkách, a opatření přijatá na podporu ochrany osobních údajů a zabezpečení těchto informací. Tyto zásady NEPLATÍ pro informace, které jsou shromažďovány prostřednictvím těchto webových stránek, ale žádným způsobem vás neidentifikují, jako jsou například agregované informace o skupinách (nikoli o jednotlivcích), které bychom mohli použít k zobrazení pravděpodobných trendů nebo geografických seskupení.

V souladu se zákony na ochranu osobních údajů žádost a/nebo v případech, kdy to vyžadují jiné prvky smluv, zajišťujeme, aby jednotlivci mohli uplatňovat všechna příslušná práva na informace související s jejich osobními informacemi, které mohou být prostřednictvím těchto webových stránek odeslány, mimo jiné včetně práva na přístup a opravu, práva podat stížnost, práva vznést námitku proti zpracování údajů, práva požádat o vymazání údajů, práva omezit zpracování údajů určitými podmínkami a práva vyžádat si informace a dále vyjasnit kategorie údajů shromažďovaných a přenášených při používání těchto webových stránek.

Použitím webové stránky vstupního dotazníku souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení. Prosím, nepoužívejte webovou stránku vstupního dotazníku, jestliže nesouhlasíte s podmínkami stanovenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďované informace

Abychom zjistili, zda splňujete předběžné podmínky pro účast v klinickém hodnocení, pro které identifikujeme potenciální pacienty, nebo abychom mohli identifikovat centrum klinického výzkumu ve vašem okolí, možná vás požádáme, abyste nám o sobě poskytli informace.

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše jméno, e- mailovou adresu, fyzickou adresu a/nebo telefonní číslo, jakož i některé další osobní informace, včetně omezeného rozsahu zdravotních údajů, které jsou nezbytné k určení, zda jste způsobilým kandidátem pro případné zařazení do tohoto klinického hodnocení. Budeme vyhledávat pouze zdravotní a jiné osobní informace, které jsou relevantní pro toto klinické hodnocení.

Uchovávání informací

Shromážděné informace jsou uloženy na zabezpečených serverech využívajících technologii nové generace navrženou k udržování zabezpečeného prostředí. Přestože jsou přijímána veškerá rozumná opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, použití a pozměnění osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Vezměte prosím na vědomí, že žádný způsob přenosu prostřednictvím internetu nebo elektronického úložiště není 100% bezpečný.

Přístup k informacím

Pokud se zjistí, že jste způsobilým kandidátem pro klinické hodnocení, o které jste projevili zájem, budou informace o vás zpřístupněny vámi zvolenému pracovišti, které se podílí na klinickém hodnocení. Mohou být také částečně zpřístupněny smluvním stranám a kontaktním koordinátorům, kteří pracují přímo pro pracoviště podílející se na klinickém hodnocení. V každém případě s údaji smějí manipulovat pouze oprávněné osoby, které prošly školením v oblasti zabezpečení a dodržování opatření týkajících se osobních údajů.

Zpřístupnění informací

Osobní informace o Vás mohou být zpřístupněny v rozsahu požadovaném zákonem, pokud je zpřístupnění vyžadováno ze zákona, soudním příkazem nebo jiným vládním orgánem, a mohou být použity nebo zpřístupněny pro specifické účely, pro které jsou shromažďovány, a tak, jak je povoleno zákonem. Jak je uvedeno výše, vaše kontaktní údaje a další osobní informace o vás (pokud byly shromážděny poté, co jste je po svém souhlasu odeslali) budou odeslány pracovišti, které se podílí na klinickém hodnocení, a které jste si vybrali, pokud se bude jevit jako způsobilý kandidát pro účast v klinickém hodnocení. To se bude dít automaticky po odeslání informací; webové stránky vstupního dotazníku automaticky informují pracoviště, které se podílí na klinickém hodnocení, o vašem zájmu o účast v klinickém hodnocení e-mailem nebo přímým přenosem.

Naše webové stránky mohou také používat službu Google Analytics ke zjištění, kolik návštěvníků míváme, z jaké obecné zeměpisné oblasti pocházejí a jak používají naše webové stránky. Výsledky nám pomáhají zlepšovat nabízené služby. Žádné údaje, které zjistíme prostřednictvím služby Google Analytics, neobsahují informace, které by umožňovaly zjištění totožnosti osoby a nejsou předávány zpět společnosti Google.

Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli těmto zásadám ochrany osobních údajů podléhají vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek se vstupním dotazníkem, které spravujeme, při převodu vašich osobních údajů jiným subjektům, jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, se na ně již tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují; jsou poté chráněny individuálními zásadami, postupy pracovišť, která se podílejí na klinickém hodnocení, a příslušnými zákony a jurisdikcemi.

Kromě výše popsaného použití a přenosu informací se žádné osobní údaje jakéhokoli druhu neprodávají ani nepoužívají jiným způsobem než v souladu s podmínkami popsanými v tomto dokumentu.

Uchovávání informací

Veškeré námi uložené informace budou uchovávány na našich zabezpečených serverech až do ukončení studie. Jakmile studie skončí, budou všechny potenciální informace o pacientech, které byly odeslány jako součást procesu online screeningu, zničeny, ledaže by uchovávání takových informací bylo schváleno před jejich odesláním.

Používání souborů cookie

Naše webové stránky a/nebo stránky vstupního dotazníku používají relační soubory cookie, což jsou informace nebo značky, které webový server pošle vašemu počítači při přístupu na naše webové stránky. Relační soubory cookie jsou odesílány při příchodu na naše webové stránky a poskytují doplňující funkce a usnadňují vyplňování formulářů. Typy relačních souborů cookie, které používáme, obvykle ztratí účinnost po odhlášení nebo krátce poté. V žádném případě nejsou na vašem zařízení používány ani ukládány žádné trvalé nebo časově neomezené soubory cookie.

Pokračováním v použití těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s účely popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete přijímat relační soubory cookie, nepoužívejte prosím tyto webové stránky. Soubory cookie můžete také kdykoli spravovat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Pokud potřebujete zjistit, jak se prování správa souborů cookie, navštivte webové stránky www.aboutcookies.org a vyberte možnost „How to Control/Delete Cookies“ (Jak řídit/mazat soubory cookie) a postupujte podle pokynů ve vašem prohlížeči.

Odstranění informací

Můžete požádat o odstranění informací o vás z naší databáze a poté je případně zlikvidovat. V případě, že informace o vás již byly předány centru, které provádí klinické hodnocení, budete je muset kontaktovat přímo toto centrum, aby odstranili veškeré zaslané informace z jejich databáze.

Chcete-li požádat o odstranění informací o vás z naší databáze, pošlete e-mail na Privacy@xfactoradvertising.com.

(Uveďte prosím své jméno, název studie a přibližné datum, kdy jste se předběžně kvalifikovali pro účast ve studii.)

Všechny žádosti o uplatnění práv souvisejících s informacemi, práva na přístup k údajům, práva na zjištění kategorií shromažďovaných údajů nebo na podání stížnosti prosím adresujte našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese:

  • E-mailem Data.Privacy@xfactoradvertising.com
  • Faxem: 503-235-6572, Attn: Privacy Officer (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
  • Běžnou poštou: 4242 SE Milwaukie Ave., Portland Oregon 97202-

*Uveďte prosím své jméno, název studie a přibližné datum, kdy jste se předběžně kvalifikovali pro účast ve studii.

Zákony o ochraně údajů/informací

Splňujeme požadavky na ochranu osobních údajů dané společným programem EU–USA nazvaným Privacy Shield. Zavázali jsme se používat na veškeré osobní údaje obdržené od členských zemí Evropské unie (EU), příslušným zásadám ochrany osobních údajů podle programu Privacy Shield, spoléhaje na prostředí tohoto programu. Další informace o prostředí programu Privacy Shield Framework získáte na webových stránkách Ministerstva obchodu USA o programu Privacy Shield – https://www.privacyshield.gov

Jsme odpovědní za zpracování osobních údajů, které dostáváme, a následné převody smluvním a autorizovaným třetím stranám tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Naším závazkem je používat zásady ochrany osobních údajů podle programu Privacy Shield na všechny převody osobní údajů mimo EU,

Soulad nezávislého zpracovatele údajů

V některých případech mohou provozovatelé těchto webových stránek občas specificky uzavřít smlouvu se správci údajů a jednat v jejich zastoupení, aby nezávisle zpracovávali a přenášeli data, která poskytnete prostřednictvím používání stránky vstupního dotazníku na těchto webových stránkách. Bez ohledu na výše uvedené podmínky, ustanovení a kontroly, jakožto smluvní a definovaní zpracovatelé dat se zavazujeme ke zpracování osobních údajů v souladu se všemi zásadami programu ochrany (Shield) stanovenými Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími platnými zákony na ochranu osobních údajů a předpisy a k řešení stížností týkajících se našeho shromažďování nebo použití vašich osobních údajů. Osoby v Evropské unii, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad ochrany osobních údajů (program Privacy Shield), by nás měli nejprve kontaktovat jednou z metod podrobně popsaných v části „Odstranění informací“ těchto zásad ochrany osobních údajů.

Změny/aktualizace zásad.

Pravidelně kontrolujeme naše zásady ochrany osobních údajů, abychom vašim osobním údajům zajistili odpovídající úroveň ochrany. Čas od času můžeme provádět změny v našich zásadách ochrany osobních údajů, abychom je udrželi aktuální v souladu s oborovými standardy a v souladu se zákony. Datum nejnovějších revizí zveřejníme v horní části stránky. Prosím, pravidelně sem nahlížejte, abyste se ujistili, že vaše znalosti našich zásad ochrany osobních údajů jsou aktuální.

Používáním webových stránek tohoto klinického hodnocení berete na vědomí a přijímáte podmínky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zabezpečení.

X Factor Advertising - 4242 SE Milwaukie Ave. Portland, OR 97202